October 29, 2009

Insan ki tamam pareshanian


Insan ki tamam pareshanian 2 batu ki waja se hain.
1. Taqdeer se zyada chahta hai.
2. Aur waqt se pehlay chahta hai.
(Imam Ghazali)

No comments:

Post a Comment